Estàs aquí: Inici > Opinions del Col·legi > La diferència

La diferència

23 abril 2015

COFB 2014Jordi de Dalmases, president del Col·legi de Farmacèutics de Barcelona i del Consell de Col·legis de Farmacèutics de Catalunya.

“Tant en el cas del càncer de còlon i de VIH com en risc cardiovascular hem demostrat que la nostra intervenció és eficient”.

La diferència entre detectar precoçment un càncer de còlon, una infecció per VIH o un risc cardiovascular alt, i no fer-ho pot ser abismal. Abismal per al pacient, per a la família i per al sistema sanitari. Tan abismal que seria una irresponsabilitat per part de tots els que ens considerem corresponsables de la salut de la població no avançar cap a una sanitat cada vegada més dirigida a la prevenció. Amb aquesta convicció estem treballant tant des de Catalunya com des de molts altres racons de l’Estat.

En el nostre cas les diferents experiències que hem dut a terme fins al moment ens han servit per demostrar el nostre valor com a professionals sanitaris a l’hora de millorar resultats de salut. Tant en el cas del càncer de còlon i de VIH com en risc cardiovascular hem demostrat que la nostra intervenció és eficient. Els dos primers projectes van passar de ser proves pilot a ser serveis concertats amb l’Administració. L’últim es va pilotar per primera vegada amb una asseguradora privada, Mútua General de Catalunya, i els resultats han permès que s’estigui treballant ja en l’ampliació del servei perquè pugui oferir-se des de totes les farmàcies de Barcelona que estiguin preparades per fer-ho.

Hi ha altres projectes en camí, actualment estem en fase de prepilotatge d’un programa per realitzar el seguiment de pacients crònics complexos derivats pel metge a la farmàcia. Per a això utilitzarem una eina amb la qual portem més de 10 anys treballant per iniciativa pròpia: sistemes personalitzats de dosificació. Però més enllà, serà fonamental la comunicació que establim entre professionals sanitaris, metges i farmacèutics, amb l’objectiu de vetllar per un pacient que sempre és comú.

L’EVOLUCIÓ CAP A L’ASSISTENCIAL
Amb la Declaració Còrdova hem marcat el nord en la brúixola de la professió. Treballem amb la imatge en ment d’una farmàcia planificada, integrada i assistencial. Ara ens toca utilitzar la millor de les metodologies possibles per demostrar la nostra eficiència.

Des del Consell de COF de Catalunya hem editat recentment un document on recollíem de forma molt esquemàtica una sèrie de passos necessaris per a la implementació d’un nou servei: en primer lloc, detectar una necessitat. A continuació, buscar el valor afegit que podem aportar. Definir objectius. Planificar activitats. Definir competències, fent inventari de recursos humans, materials i econòmics. Dur a terme formació específica -autorització, acreditació, adhesió-. Establir sistemes de registre i anàlisi. Engegar una prova pilot. Avaluar el servei, des del punt de vista de la factibilitat, l’efectivitat i l’eficiència. I, finalment, implantar-ho, ja sigui concertat amb el sistema públic -a Catalunya, a més dels serveis esmentats anteriorment comptem amb el programa de manteniment amb metadona-, amb mútues privades o amb usuaris com els que opten per sol·licitar, per exemple, el seguiment amb SPD o el servei de deshabituació tabàquica.

No podem parar de donar passos, d’obrir fronts en els quals demostrar fins a quin punt podem marcar la diferència per al pacient, la seva família i el sistema sanitari. Al final de tot aquest procés en el qual estem treballant per consolidar un rol cada vegada més ampli, més assistencial i amb més valor també per a la societat, hem d’aconseguir que els sistemes autonòmics de salut es comprometin amb aquest canvi de paradigma en el qual la gestió del nostre coneixement sigui en gran parteix la resposta a què serà del nostre futur. D’aquesta manera, serem imparables.

***

(versió castellana)

La diferencia entre detectar precozmente un cáncer de colon, una infección por VIH o un riesgo cardiovascular alto, y no hacerlo puede ser abismal. Abismal para el paciente, para la familia y para el sistema sanitario. Tan abismal que sería una irresponsabilidad por parte de todos los que nos consideramos corresponsables de la salud de la población no avanzar hacia una sanidad cada vez más dirigida a la prevención. Con esta convicción estamos trabajando tanto desde Cataluña como desde muchos otros rincones del Estado.

En nuestro caso las diferentes experiencias que hemos llevado a cabo hasta el momento nos han servido para demostrar nuestro valor como profesionales sanitarios a la hora de mejorar resultados de salud. Tanto en el caso del cáncer de colon y de VIH como en riesgo cardiovascular hemos demostrado que nuestra intervención es eficiente. Los dos primeros proyectos pasaron de ser pruebas piloto a ser servicios concertados con la Administración. El último se pilotó por primera vez con una aseguradora privada, Mutua General de Cataluña, y los resultados han permitido que se esté trabajando ya en la ampliación del servicio para que pueda ofrecerse desde todas las farmacias de Barcelona que estén preparadas para hacerlo.

Hay otros proyectos en camino, actualmente estamos en fase de prepilotaje de un programa para realizar el seguimiento de pacientes crónicos complejos derivados por el médico a la farmacia. Para ello utilizaremos una herramienta con la que llevamos más de 10 años trabajando por iniciativa propia: sistemas personalizados de dosificación. Pero más allá, será fundamental la comunicación que establezcamos entre profesionales sanitarios, médicos y farmacéuticos, con el objetivo de velar por un paciente que siempre es común.

LA EVOLUCIÓN HACIA LO ASISTENCIAL
Con la Declaración Córdoba hemos marcado el norte en la brújula de la profesión. Trabajamos con la imagen en mente de una farmacia planificada, integrada y asistencial. Ahora nos toca utilizar la mejor de las metodologías posibles para demostrar nuestra eficiencia.

Desde el Consejo de COF de Cataluña editamos recientemente un documento donde recogíamos de forma muy esquemática una serie de pasos necesarios para la implementación de un nuevo servicio: en primer lugar, detectar una necesidad. A continuación, buscar el valor añadido que podemos aportar. Definir objetivos. Planificar actividades. Definir competencias, haciendo inventario de recursos humanos, materiales y económicos. Llevar a cabo formación específica -autorización, acreditación, adhesión-. Establecer sistemas de registro y análisis. Poner en marcha una prueba piloto. Evaluar el servicio, desde el punto de vista de la factibilidad, la efectividad y la eficiencia. Y, por último, implantarlo, ya sea concertado con el sistema público -en Cataluña, además de los servicios mencionados anteriormente contamos con el programa de mantenimiento con metadona-, con mutuas privadas o con usuarios como los que optan por solicitar, por ejemplo, el seguimiento con SPD o el servicio de deshabituación tabáquica.

No podemos parar de dar pasos, de abrir frentes en los que demostrar hasta qué punto podemos marcar la diferencia para el paciente, su familia y el sistema sanitario. Al final de todo este proceso en el que estamos trabajando para consolidar un rol cada vez más amplio, más asistencial y con más valor también para la sociedad, debemos conseguir que los sistemas autonómicos de salud se comprometan con este cambio de paradigma en el que la gestión de nuestro conocimiento sea en gran parte la respuesta a qué será de nuestro futuro. De este modo, seremos imparables.

[Article publicat a Correo Farmacéutico, secció TRIBUNA (Setmana 20 – 24 d’abril de 2015)]

Deixa un Comentari

Els comentaris es moderaran. És necessària la identificació de l’autor (nom, cognom i correu electrònic tot i que l’adreça no es publicarà) i que el contingut es refereixi a la temàtica del post. Seran eliminats els comentaris difamatoris o que utilitzin un llenguatge ofensiu.

*

Torna a Dalt
Avís Legal