Estàs aquí: Inici > Destacats > Junta General Ordinària: Aprovada per unanimitat la liquidació del pressupost de 2023

Junta General Ordinària: Aprovada per unanimitat la liquidació del pressupost de 2023

18 juny 2024

El passat dilluns 17 de juny va tenir lloc en el Col·legi de Farmacèutics de Barcelona (COFB) la Junta General Ordinària (JGO), en la qual es va aprovar per unanimitat la liquidació de pressupost de 2023. La Junta va ser encapçalada pel president, Jordi Casas; la secretària, Marta Gento; i el tresorer, Miquel Recasens.

D’esquerra a dreta: Marta Gento, Jordi Casas i Miquel Recasens.

Informe de Secretaria

La secretària del COFB, Marta Gento, va intervenir, en primer lloc, per presentar l’Informe de Secretaria de l’any 2023. En un primer bloc, Gento va exposar les xifres més destacades de la professió l’any 2023, en el qual “s’ha fet una gran feina tant quantitativament com qualitativament”. L’any 2023 s’ha comptat amb un total de 9.325 col·legiats i col·legiades (un 73,68% farmacèutiques) i un total de 2.368 oficines de farmàcia (1.017 a Barcelona ciutat i 1.351 a la resta de la província). La secretaria també va compartir el total de persones col·legiades en cadascuna de les vocalies, els serveis d’Oficina de Farmàcia i va comentar que s’han facturat un total de 118.073.839 receptes.

En un segon bloc, la secretària del Col·legi va repassar la Memòria de gestió i activitats de l’any 2023. Per fer-ho va assenyalar que hi ha un timeline interactiu amb la principal activitat de la institució i va ressaltar que, durant l’any 2023, s’han atès 154.597 consultes telefòniques, les seccions de Biblioteca de la BBS han rebut 31.537 consultes i sistemes ha realitzat 8.193 controls remots. Tanmateix, la Guia de dispensació ha rebut 410.651 visites, des de Secretaria s’han tramitat 3.046 expedients, s’han registrat 1.525 documents d’entrada i s’han presentat 647 expedients des d’Assessoria Jurídica per resoldre a la Junta de Govern. Pel que fa al portal de tràmits, l’espai web per facilitar l’operativa als col·legiats i guanyar flexibilitat, s’han realitzat 6.908 tràmits.

La secretaria del COFB, Marta Gento, en un moment de la seva presentació de l'Informe de Secretaria.
La secretaria del COFB, Marta Gento, en un moment de la seva presentació de l’Informe de Secretaria.

Formació continuada

En relació amb la formació continuada, Gento va indicar que des del COFB es posiciona el desenvolupament professional com un factor clau per al desenvolupament de la professió. En aquest sentit, va dir que durant l’any 2023 s’han impartit 227 activitats formatives i s’han inscrit 23.849 persones. La secretaria del Col·legi va recordar que la Dra. Carme Valls va inaugurar el Programa de Formació Continuada 2023-2024 i que durant l’any es va posar en marxa la VIII edició de Máster d’Ortopèdia COFB-UB. Així mateix, va mostrar els cursos i campanyes més destacades de la plataforma de formació online, Àgora Sanitària; i va agrair la “implicació dels vocals en les activitats formatives del COFB i altres institucions, en els grups de treball i en les reunions amb els membres de les vocalies tècniques”.

Projectes professionals

Pel que fa als projectes professionals, la secretària va apuntar que des del Col·legi es treballa per “desenvolupar serveis professionals útils, entre professionals sanitaris i entre els diferents nivells assistencials”. Gento va explicar que l’any 2023 es va signar un conveni amb el Departament d’Igualtat i Feminismes, es va presentar la campanya “La meva regla, les meves regles” en una roda de premsa i es va organitzar una formació, en la qual van assistir més de 300 farmacèutics i farmacèutiques. Alhora, va compartir les xifres de l’any anterior del projecte per implementar la farmacogenètica en pacients psiquiàtrics ambulatoris. Seguidament, va profunditzar en els projectes digitals que han continuat darrer any: oficina de farmàcia lliure de papers, interoperabilitat europea, el meu perfil professional i la campanya “Quan t’actives, la teva farmàcia s’activa” de la plataforma de registre assistencial, Farmaserveis. Entre altres projectes, va fer referència al nou servei de consell professional de Farmaserveis, Alletafarma, al lliurament de Medicaments Hospitalaris de Dispensació Ambulatòria (MHDA), al Programa d’Educació Sanitària pel bon ús dels medicaments (PESBUM), el Programa de Detecció Precoç del Càncer de Coll Uterí i l’Estudi Derma-Risc.

“Cal treballar per a la millora contínua, pel lideratge professional i per a un alt estàndard de qualitat de la professió” va comentar durant la seva exposició per introduir les xifres més destacades de les visites d’inspecció i assessorament, que se n’han realitzat 662, les dades del servei d’inspecció o les 222 sol·licituds d’intervenció ateses des de la Comissió de Deontologia.

Comunicació

Tot seguit, en l’àmbit de la comunicació, la secretaria del COFB va fer esment de les notícies que han tingut més repercussió durant l’any: l’anunci de la distribució de productes menstruals gratuïts a través de les farmàcies comunitàries i el desabastiment de medicaments. Alhora, va especificar que les webs del COFB (COFB.org, la Intranet col·legial, el FarmaceuticOnline i el Blog) han rebut 3.671.872 visites i s’han visualitzat 7.563.689 pàgines. També va ressaltar que durant el 2023, s’ha enviat 1.205 comunicacions per correu electrònic a col·legiats i col·legiades. Pel que fa a les xarxes socials del Col·legi (LinkedIn, X, Instagram i Facebook), va posar en relleu que han arribat 13.929 seguidors, que s’han realitzat 1.263 publicacions, que han generat 12.500 interaccions. En darrer lloc, i per tancar el bloc de comunicació, va recordar que el Col·legi prepara continguts digitals per als farmacèutics i farmacèutiques i les aplicacions mòbils del COFB (App de COFB, Farmaguia, Health Symptoms Translator) disponibles. Per altra banda, Marta Gento va posar en valor la Circular Farmacèutica del Col·legi i les beques i premis concedits per “promoure la investigació i la recerca a tots els àmbits de la professió perquè el talent dels farmacèutics tingui un impacte positiu a la societat i a la salut de la població”. També va ressaltar que la borsa de treball del COFB ha rebut 6.033 inscripcions durant l’any 2023 i que s’han emès 2.373 certificats digitals.

Infarma Barcelona 2023, activitat institucional, RSC i 125è aniversari

La secretària també va fer esment de la celebració d’Infarma Barcelona 2023, que va aplegar 34.227 visitants i 3.542 congressistes; va indicar que 1.950 farmàcies utilitzen algun servei de COFBServeis i que l’any 2023 es va posar en marxa un nou servei de subministrament elèctric per a les oficines de farmàcia.  

En la darrera part de la seva exposició, la secretaria del Col·legi va destacar l’activitat institucional més rellevant de l’any; els nous projectes impulsats des de la Comissió de Compromís Social del Col·legi; i totes les activitats organitzades amb motiu del 125è aniversari del COFB com la celebració de dues Diades del Farmacèutic, dues temporades del videopodcast “Converses de farmàcia” o l’acte commemoratiu amb les 12 vocalies, entre altres.

Informe de Tresoreria

Per la seva banda, el tresorer del Col·legi, Miquel Recasens, va presentar l’Informe de Tresoreria corresponent a l’exercici de 2023. Per començar, Recasens va fer referència a les inversions del 2023, que s’han destinat a acabar la renovació de la recepció de la seu col·legial per a una millor atenció personal als col·legiats i visitants, a la reforma dels espais destinats a màrqueting i comunicació i a l’adaptació de l’equipament tecnològic. Seguidament, el tresorer va indicar que el pressupost s’ha liquidat amb un resultat positiu de 36.971,33 €.

El tresorer del Col·legi, Miquel Recasens, durant la seva intervenció a la Junta General Ordinària.
El tresorer del Col·legi, Miquel Recasens, durant la seva intervenció a la Junta General Ordinària.

A l’Informe de Tresoreria, Recasens va detallar els ingressos i despeses en els quatre blocs del pressupost del COFB (Facturació i Liquidació de Receptes, Institucional, Partides Compensades i Farmaserveis). Pel que fa al pressupost de Facturació i Liquidació de Receptes, el tresorer va destacar l’increment dels ingressos pel servei de facturació electrònica en un 3,7% i l’increment de la despesa del servei de facturació en un 6,94% per augments en la quantitat de receptes i en el cost. En relació amb el pressupost Institucional, va comentar que els ingressos per quotes s’ajusten al pressupost. Alhora, també va apuntar que hi ha hagut un decrement tant en taxes de noves instal·lacions de farmàcies com en serveis pels canvis de titularitat d’oficines de farmàcia tot i que s’incrementen els ingressos per facturació de PAO’s. Per tancar l’apartat d’ingressos del pressupost Institucional, Recasens va subratllar que Infarma Barcelona 2023 ha aportat ingressos superiors als pressupostats. Sobre les despeses d’aquest pressupost, va especificar els increments de despesa no previstos per treballs temporals per als certificats digitals, selecció de personal directiu i encàrrecs de Farmaserveis, els actes institucionals per la celebració de dues Diades i en els costos del personal de la institució. Tanmateix, va exposar els ingressos i despeses en Formació continuada, Projectes professionals i Cartera de serveis. Per tancar aquest bloc, va compartir el pressupost de Partides Compensades i de Farmaserveis.

Finalment, Recasens va mostrar el compte de resultats, comparant l’exercici de 2023 amb el de 2022, amb el resultat ja esmentat de 36.971,33 €. La proposta va ser aplicar aquest resultat com a Reserves al Net Patrimonial. La Junta General va acceptar la proposta per unanimitat.

Informe de Presidència

En darrer lloc, el president del Col·legi de Farmacèutics de Barcelona, Jordi Casas, va presentar l’Informe de Presidència dividit en quatre blocs. En el primer bloc, corresponent a l’actualitat del COFB, Casas va recordar que, el passat 17 d’abril, es va celebrar les eleccions del COFB utilitzant, per primera vegada, el sistema de vot remot electrònic; i que el 25 d’abril, la nova Junta de Govern va prendre possessió pel mandat 2024-2028. També va destacar que el passat 12 de juny, es va celebrar la primera reunió de la xarxa de coordinadors, que és “una xarxa que es va constituir per ser una extensió de Col·legi al territori”; i que s’han iniciat unes trobades en el territori sota el lema “+ A prop”. En referència a l’actualitat del COFB, el President va comunicar la nova organització interna del Col·legi: Josep Gavaldà, després de més de 28 anys com a gerent, va finalitzar les seves tasques professionals al COFB; Mercè Gras ha assumit la gerència de l’organització i Cristina Rodríguez la direcció tècnica. Per altra banda, va explicar que el Col·legi va rebre la Distinció d’institució centenària de l’Ajuntament de Barcelona, el passat mes de febrer, que Infarma Madrid 2024 va tancar amb gran èxit de participació i assistència i va anunciar les dates d’Infarma Barcelona 2025, que tindrà lloc els dies 25, 26 i 27 de març. En darrer lloc, per tancar el bloc d’actualitat, va posar en valor els materials per xarxes socials i el calendari del primer semestre de 2024 elaborats per destacar els dies mundials destacats.

El president del COFB, Jordi Casas, presentant l'Informe de Presidència.
El president del COFB, Jordi Casas, presentant l’Informe de Presidència a la Junta General Ordinària.

Normativa i actualitat en l’àmbit de Salut

En el segon bloc, en relació amb la normativa i actualitat en l’àmbit de Salut, Casas va repassar els canvis normatius previstos, tant pel que fa a la normativa catalana, espanyola i europea. Alhora, respecte al nou Reial decret sobre la dispensació de medicaments veterinaris, el President va exposar que s’ha habilitat un espai específic a la web de col·legiats per resoldre dubtes; s’ha constituït un nou grup de treball; i s’ha creat un itinerari formatiu.

Prestació farmacèutica

A continuació, pel que fa al bloc de prestació farmacèutica, Casas va detallar les darreres novetats. En primer lloc, va mostrar el llistat de medicaments que CatSalut ha permès substituir aquest 2024, de forma excepcional i en moments puntuals, per pal·liar els problemes de subministrament. En segon lloc, va indicar les novetats del CISMED i els canvis en els termes i condicions de l’adhesió a la plataforma, tant per les farmàcies adherides com per les que no ho estan. En tercer lloc, va destacar que la revista de referència Frontiers ha publicat un article científic sobre la satisfacció dels usuaris amb el circuit de lliurament de Medicaments Hospitalaris de Dispensació Ambulatòria (MHDA). En quart lloc, i per tancar aquest bloc, va compartir els resultats de la 1a fase pilot del projecte Oficina de Farmàcia lliure de papers i va comentar que està en curs una 2a fase pilot amb 176 farmàcies a tot Catalunya.

Projectes i campanyes

En darrer lloc, el president Jordi Casas, va dedicar un quart bloc per parlar de projectes i campanyes posades en marxa durant el primer semestre de 2024. Concretament, va parlar del projecte d’equitat menstrual “La meva regla, les meves regles”, iniciat el passat mes de març, que compta amb 2.357 farmàcies adherides i, a data 12 de juny, un total de 417.065 usuàries han reservat o recollit el seu producte menstrual. Alhora, va remarcar l’impacte que ha tingut la campanya en els mitjans nacionals i internacionals amb més de 300 repercussions (10% d’abast internacional). A continuació, va fer referència a les campanyes “Jo t’ajudo a respirar, tu m’ajudes a reciclar”, impulsada junt amb AstraZeneca, per conscienciar a la població sobre la importància del correcte ús i gestió mediambiental dels inhaladors; i “Mànigues Amunt” per fomentar el registre digital del seguiment de la tensió arterial a Farmaserveis. Finalment, per tancar la seva presentació, va compartir les darreres novetats en relació amb el Programa de detecció precoç de càncer de cèrvix, que actualment ha passat a ser un cribratge poblacional i compta amb 72 farmàcies col·laboradores.

Cada any, el Col·legi duu a terme dues Juntes Generals relacionades amb el pressupost del COFB en les quals es presenta als col·legiats la liquidació de l’any anterior (Junta del mes de juny) i la proposta de pressupost per a l’any següent (Junta del mes de desembre). L’aprovació dels pressupostos se sotmet a la votació dels col·legiats que hi assisteixen.

Altres publicacions d’interès:

Deixa un Comentari

Els comentaris es moderaran. És necessària la identificació de l’autor (nom, cognom i correu electrònic tot i que l’adreça no es publicarà) i que el contingut es refereixi a la temàtica del post. Seran eliminats els comentaris difamatoris o que utilitzin un llenguatge ofensiu.

*

Torna a Dalt
Avís Legal