Estàs aquí: Inici > Món col·legial > Beques col·legials: quins resultats s’han obtingut?

Beques col·legials: quins resultats s’han obtingut?

18 maig 2017

Els projectes becats pel COFB durant el curs 2015-2016, a través dels quals es potencia la recerca en l’àmbit farmacèutic, són “L’impacte assistencial de la incorporació de la Salut Mòbil (mHealth) en la pràctica clínica del pacient trasplantat cardíac” i el “Risc de sagnat dels nous anticoagulants orals en comparació amb acenocumarol en la pràctica clínica habitual”. Els membres del Tribunal de Beques van valorar la novetat científica, la multidisciplinarietat, l’impacte social, a més de l’interès professional, el mètode i la viabilitat dels treballs.

Portada-ciruclar-farmacèuticaA la revista científica del Col·legi Circular Farmacèutica Vol. 74, núm. 4, quart trimestre 2016 (PDF, via web institucional) es recull un resum dels treballs que han estat becats (de la pàgina 5 a la 27).

“El primer és un projecte innovador. Si bé la convocatòria va adreçada de manera explícita a projectes professionals, el jurat va premiar un treball referit a la posada en marxa i l’avaluació d’una app o aplicació mòbil en el seguiment del pacient cardíac trasplantat de l’hospital de Sant Pau de Barcelona. Ens agradin més o menys, les noves tecnologies són cada vegada més imprescindible i un simple mòbil ha passat a ser l’ordinador personal de molts” explica Tomàs Casasín, membre del Tribunal de beques del COFB i director de la Circular, en l’editorial de la publicació. “L’altre està basat en un estudi del sagnat que produeixen els medicaments anticoagulants cumarínics comparat amb els nous anticoagulants directes antitrombina o antiXa en la pràctica clínica habitual. L’estudi s’ha fet a l’Àrea de Gestió Assistencial del Vallès Oriental Central que integra nou equips d’atenció primària i l’Hospital de Granollers. Aquesta informació del risc de sagnat en la població real mai no ens la donen els assajos clínics pivotals que estableixen uns criteris d’inclusió  dels tipus de pacients a tractar”.

Dues de les autores dels projectes becats ens resumeixen quins resultats han obtingut amb l’ajut de les beques col·legials. Aquestes són les conclusions dels projectes, que es van presentar a la seu col·legial el 21 de novembre:

Impacte assistencial de la incorporació de la Salut Mòbil en la pràctica clínica del pacient trasplantat cardíac

Autors: Anna Feliu Ribera, Mª Eulalia Roig Mingell, Mª Antonia Mangues Bafalluy, Mar Gomis Pastor, Ester Amado Guirado. Hospital de Sant Pau.

beca1

Visió del menú de l’eina mòbil
Font: Cicrular Farmacèutica 74

El pacient trasplantat cardíac (TC) necessita el tractament relacionat amb el trasplantament i altra medicació per al tractament de les possibles comorbiditats. Això comporta una complexitat terapèutica important i el risc d’aparició de problemes relacionats amb el tractament. Entre aquests problemes relacionats amb la medicació, destaca la manca d’adherència terapèutica (AT) al tractament immunosupressor (TIS), la qual és un dels principals factors condicionants de la supervivència de l’empelt.

L’objectiu principal de l’estudi era avaluar la millora de l’AT del pacient TC mitjançant la implementació d’un programa d’atenció farmaco-terapèutica multidisciplinària, multinivell i amb el suport de la tecnologia mHealth. Entre els objectius secundaris de més interès hi ha validar l’Eina mHeart que han desenvolupat i demostrar si el programa implementat es tradueix en una millora en la qualitat de vida dels pacients, satisfacció de l’equip i dels pacients, i l’impacte del programa en resultats negatius de la medicació, complicacions clíniques i altres resultats en salut de la població TC.

Resultats obtinguts? En parla Mar Gomis:

El desenvolupament tecnològic d’una eina mòbil i la seva aplicació en la pràctica clínica comporta assegurar el correcte compliment de la protecció de les dades dels pacients, la seguretat i la qualitat de l’eina mitjançant els organismes competents actuals. Per assegurar la usabilitat de l’eina i que aquesta recull les necessitats bàsiques de la població a la qual va dirigida, s’ha d’involucrar en el desenvolupament als mateixos pacients. D’altra banda, resulta imprescindible la integració de les eines mòbil en les institucions sanitàries per millorar la transversalitat de la informació registrada, comoditat del pacient i sostenibilitat de la tecnologia.

Els resultats obtinguts fins al moment, segons una anàlisi preliminar de les dades, permeten concloure que ens trobem amb xifres superiors de pacients no adherents a la medicació  (immunosupressors i altra medicació concomitant) respecte a la literatura publicada.

L’Eina mHeart va ser desenvolupada pel servei de farmàcia i l’equip de trasplantament cardíac per identificar el pacient no adherent, conèixer el motiu de la manca d’adherència i poder intervenir de forma individualitzada. La validació clínica de l’eina, es va portar a terme mitjançant estudi en 28 pacients trasplantats cardíacs de menys d’un any i mig des del trasplantament. Els resultats preliminars indiquen que es podrà validar clínicament l’eina.

La integració del farmacèutic a l’equip clínic es presenta com una eina de millora de l’adherència terapèutica dels pacients. L’Eina mHeart és un suport per als professionals per detectar pacients no adherents, conèixer el perfil de no adherència i intervenir de forma individualitzada.

L’assaig clínic, aleatoritzat controlat en 137 pacients trasplantats cardíacs d’un any de seguiment, està en curs i es preveu que finalitzi el juny d’aquest any 2017. Si es confirma que els resultats són positius, la plataforma i el projecte assistencial en si podran ser adaptables a altres patologies cròniques prevalents en la nostra àrea de salut en les que la manca d’adherència sigui determinant de l’efectivitat del tractament i supervivència del pacient.

Què ha suposat per al grup de treball rebre aquesta beca del Col·legi?

Haver apostat per un projecte que implica innovació mitjançant mHealth amb la rigorositat científica que comporta portar a terme un assaig clínic, mostra la implicació del COFB en la recerca científica de qualitat.

D’altra banda, destacar que encara que ens trobem amb què el finançament de la investigació en salut s’ha reduït, volem agrair al Col·legi haver ampliat a tres beques anuals i haver inclòs la temàtica de la innovació en benefici dels pacients.

Agrair a tots i cadascun dels pacients trasplantats de cor del HSCSP que han participat en l’estudi mHeart per la seva contribució i bona predisposició. Sense la seva col·laboració i mostres de suport aquest projecte no hauria sigut possible.

Risc de sagnat dels nous anticoagulants orals en comparació amb els antagonistes de la vitamina K (AVK) en la pràctica clínica habitual

Autors: Esther Pastor Ramón, M del Pilar Mas Lombarte, Carles Pardo Gracia, Alícia Martí Ibáñez, Oriol Rovira Vergés, Cristina Morales Navajas.

El projecte pretenia determinar la seguretat dels anticoagulants d’acció directa (ACOD) en relació al risc de sagnat respecte al acenocumarol i la warfarina en la pràctica clínica habitual.

beca2

Taula Hemorràgies segons tractament
Font: Circular Farmacèutica 74

Resultats obtinguts? En parla Esther Pastor:

Els ACOD no van presentar major risc de sagnat respecte els AVK. En l’anàlisi per tipus d’hemorràgia no es van observar diferències significatives entre cohorts ni per l’hemorràgia intracranial ni per la gastrointestinal. Tampoc es van observar diferències per la gravetat de l’hemorràgia (sagnat major i sagnat major no clínicament rellevant). Els resultats van seguir la mateixa tendència quan l’anàlisi es va fer per pacients naïf i no naïf, no trobant-se diferències significatives en cap de les variables estudiades. Sí que hem observat que el risc de sagnat en els ACOD s’incrementa amb l’edat i que disminueix a més risc tromboembòlic.

L’eficàcia i la seguretat dels ACOD s’ha estudiat en el context d’assaig clínic lluny de traduir-se en el món real. Per això, era un repte pel nostre equip poder confirmar si els resultats dels assajos clínics es podien extrapolar a la pràctica clínica real.

Pel nostre equip ha estat molt gratificant la col·laboració entre atenció primària i hospital en la cerca de coneixement sobre la seguretat dels medicaments.

becats-curs-2015-2016-COFB

El Tribunal de Beques del COFB i els representants dels projectes becats

Potser també t’interessa:

Beques col·legials 2014-2015: què s’ha aconseguit? (Blog)

Deixa un Comentari

Els comentaris es moderaran. És necessària la identificació de l’autor (nom, cognom i correu electrònic tot i que l’adreça no es publicarà) i que el contingut es refereixi a la temàtica del post. Seran eliminats els comentaris difamatoris o que utilitzin un llenguatge ofensiu.

*

Torna a Dalt
Avís Legal