Estàs aquí: Inici > Món col·legial > Junta General Ordinària: els col·legiats aproven la liquidació del pressupost 2016

Junta General Ordinària: els col·legiats aproven la liquidació del pressupost 2016

19 juny 2017

L’equip econòmic de la Junta de Govern del Col·legi va presentar a la Junta General Ordinària celebrada ahir, 15 de juny, la liquidació del pressupost de l’exercici del 2016, rebent l’aprovació per unanimitat dels col·legiats assistents.

JGO-COFB-juny (2)

D’esquerra a dreta: Jordi Casas, secretari, Núria Bosch, vicepresidenta, Jordi de Dalmases, president, Joan Calduch, tresorer, i Guillermo Bagaría, vicetresorer

L’Informe de Tresoreria, que va exposar el tresorer del Col·legi, Joan Calduch, va destacar fets rellevants tant del pressupost del serveis de facturació i lliurament de receptes (SFLR) com del pressupost institucional del 2016. Pel que fa al primer, destaquen la reducció de despeses de facturació i de manteniment de l’estructura de la recepta electrònica i l’increment d’ingressos provinents de la cartera de serveis (programa de cribratge del càncer de colon i detecció precoç del VIH).

En quant al pressupost institucional, destaquen l’ajust de la quota complementària a la quantitat pressupostada el mes de desembre (reducció de 0,09% a 0,061%), i pel que fa al Congrés Infarma, Calduch va explicar que el balanç global és molt positiu. Així mateix, s’han seguit destinant recursos a formació presencial i no presencial i al desenvolupament professional dels col·legiats.

El pressupost es va liquidar positivament amb un superàvit de 1.487,59€. Les xifres presentades per Tresoreria constaten que el COFB manté una tendència positiva en l’ús dels recursos col·legials i de les polítiques d’optimització en la gestió.

Prèviament a l’Informe de Tresoreria, el secretari del Col·legi, Jordi Casas, va donar a conèixer les dades més rellevants de la Memòria de la gestió de la Junta de Govern del COFB.

El Secretari va començar la seva intervenció traslladant als assistents les xifres de 2016: el nombre de col·legiats, que ja supera els 8.600 professionals, i com es distribueixen per vocalies. A continuació, va explicar la tasca duta a terme pel Col·legi al llarg de l’any passat. En primer lloc, com s’està impulsant la transformació digital del COFB: aprofitant els canvis normatius, des del Col·legi s’han impulsat diversos projectes en l’àmbit tecnològic per millorar els serveis i la relació amb els col·legiats. En aquest context, s’està desenvolupant el “Portal de Tràmits” i la “Carpeta del Col·legiat”. Casas va avançar que a mig termini (2019), tot procediment de tramitació haurà de ser electrònic, destacant que la tramitació d’expedients (durant el 2016 s’han tramitat un total de 3.139 expedients que han generat més de 9.000 comunicacions) serà una de les gestions que s’incorporaran al portal de tràmits, fet que permetrà agilitzar el procediment de l’alt volum de documents que es tramiten anualment.

Seguidament, va traslladar que s’han atès més de 125.000 consultes als diversos departaments del Col·legi per donar resposta a les necessitats dels col·legiats i que es continua treballant per una formació de qualitat, amb 163 activitats formatives impartides entre cursos presencials, online i conferències i 89 edicions de cursos del portal formatiu Àgora Sanitària.

El COFB també vetlla per l’excel·lència en l’exercici de la professió: Casas va exposar les dades relatives al Servei d’Inspecció (1.487 Visites d’inspecció / assessorament) i les sol·licituds d’intervenció dutes a termes per la Comissió de Deontologia (144). Un altra dada rellevant exposada és la consolidació del sistema de recepta electrònica: a data de tancament de 2016 es constata que el 95% de receptes ja són electròniques. No obstant, el Col·legi també ha apostat per potenciar la presència a la xarxa a través dels diferents canals amb el desenvolupament de diferents canals digitals: web col·legial, web institucional, web de salut, Blog i Twitter. Així mateix, s’ha enfortit la comunicació amb els col·legiats amb 52 butlletins electrònics i 964 comunicacions enviats per correu electrònic per mantenir informats els col·legiats de l’activitat del Col·legi i les novetats del sector, afegint un disseny renovat.

A nivell extern, el Secretari va explicar als col·legiats assistents que s’ha volgut seguir traslladant a la societat el valor i l’activitat de la farmàcia: en són prova les més de 1.260 aparicions en mitjans, les 320 peticions de periodistes ateses, les 49 notes de premsa enviades i les 200 noticies publicades a aquest Blog. Per últim, Casas va fer esment a l’aposta que s’està fent per eines pràctiques per al col·legiat: la borsa de treball ha gestionat 1.800 ofertes de feina amb 666 candidats inscrits i 12.947 CV enviats, i s’han emès i renovat 1.273 certificats digitals.

L’última part de la Junta General Ordinària es va destinar a traslladar l’Informe de Presidència. Jordi de Dalmases, president del Col·legi, va començar la seva intervenció repassant els temes d’actualitat: la posada en marxa del Pla Estratègic del COFB per impulsar professionalment els farmacèutics de tots els àmbits d’exercici com a agents de salut, les xifres més destacades de la passada edició d’Infarma Barcelona 2017 -que ha generat més de 500 repercussions als mitjans i l’enviament de 31 notes de premsa-, la incorporació del Col·legi a l’associació Intercol·legial de Col·legis Professionals de Catalunya i la posada en marxa del Protocol de comunicació entre primària i comunitària, amb la col·laboració dels coordinadors, fonamental en projectes com aquest i que ajuden a garantir r la presència del farmacèutic en taules de salut a tot el territori.

A continuació, Guillermo Bagaría, vicetresorer del COFB i responsable d’Atenció Farmacèutica, va detallar l’estat dels projectes i serveis professionals que duen a terme les farmàcies: determinació del risc per VIH, detecció precoç del càncer de còlon i recte, manteniment amb metadona, educació sanitària per a la gent gran, seguiment farmacoterapèutic amb SPD, deshabituació tabàquica, detecció del ris cardiovascular (Farmacardio), acció comunitària per a les persones grans (Radars) i intercanvi de xeringues (PIX). També va explicar la participació en la Jornada a Sant Pau amb pacients i resta d’agents amb motiu del Dia Mundial del Càncer de Còlon i l’estat del projecte de xarxa de farmàcies sentinelles, amb implantació prevista per a l’estiu 2017 amb 60 farmàcies i una població de 146.335 habitants.

Seguidament Núria Bosch, vicepresidenta del Col·legi i responsable de Comunicació de la Junta de Govern, va explicar el desenvolupament de la campanya “Abans de deixar-t’hi la pell, consulta” (participació de més de 500 farmacèutics participants i més de 300 farmàcies i una carpa itinerant informativa que ha recorregut 11 ciutats de la província). Aquesta iniciativa ha comptat amb una campanya de comunicació per traslladar-la a la societat: s’ha fet difusió en mitjans locals gràcies a la col·laboració dels coordinadors i de tots els farmacèutics presents a les carpes i s’ha dut a terme una roda de premsa el dia de la presentació i notes de premsa posteriors a Barcelona ciutat i territori. També s’ha desenvolupat en paral·lel una campanya publicitària i d’articles en premsa signats per farmacèutics i una forta presència a les xarxes socials.

Bosch també va traslladar als assistents que la comunicació, tant a col·legiats com a farmacèutics, altres professionals sanitaris i la societat en general, és un dels punts que es vol potenciar en el marc del Pla Estratègic que explicava en primer terme el President. Pel que fa a la comunicació als col·legiats, s’han introduït millores en les comunicacions que s’envien als col·legiats i webinars per facilitar la formació i l’accés a continguts online; en la comunicació amb la societat, s’està treballant en el redisseny del web institucional i en potenciar la presència en xarxes socials, el web de salut Farmaceuticonline s’ha adaptat per a mòbils i s’ha apostat per donar continuïtat de campanyes que permetin contribuir a la millora de la salut de la població i comunicar valor professional del farmacèutic.

El President va traslladar a continuació quina és la situació financera: l’estat de les dues reclamacions d’interessos interposades amb les quantitats dipositades, la situació actual de cobrament i la compensació mensual de costos financers. Va cedir llavors la paraula al secretari, Jordi Casas, que va explicar en quin punt es troba el PLANUC (Pla nacional d’urgències de Catalunya) i com la reorganització d’urgències afecta a les guàrdies. Seguidament, el President va fer un repàs a les novetats legislatives: SEVEM (Sistema Español Verificación de Medicamentos), el Projecte RD finançament i preus dels medicaments i Productes Sanitaris (PS) 18/09/2015 i el  Test de proporcionalitat.

Al seu torn, el tresorer, Joan Calduch, va reprendre la paraula per explicar les novetats relatives al Consell de Col·legis Farmacèutics de Catalunya, del que n’és vicetresorer: el perquè de la migració, la millora de la tecnologia i qualitat de la Xarxa (XCCFC) i quin és el Pla de Sistemes del Consell. Finalment, el President va acabar l’Informe de Presidència donant a conèixer els 4 guardons rebuts als Premis de Correo Farmacéutico pels projectes “Abans de deixar-t’hi la pell, consulta”, Formulari de suport a pal·liatius, ‘Pren-te el pols’ i Estudi per analitzar els cribratges de càncer de còlon en farmàcia.

Cada any, el Col·legi duu a terme dues Juntes Generals relacionades amb el pressupost COFB en les quals es presenta als col·legiats la liquidació de l’any anterior (Junta del mes de juny) i la proposta de pressupost per a l’any següent (Junta del mes de desembre). L’aprovació dels pressupostos se sotmet a la votació dels col·legiats que hi assisteixen.

Potser també t’interessa (via Blog):

Deixa un Comentari

Els comentaris es moderaran. És necessària la identificació de l’autor (nom, cognom i correu electrònic tot i que l’adreça no es publicarà) i que el contingut es refereixi a la temàtica del post. Seran eliminats els comentaris difamatoris o que utilitzin un llenguatge ofensiu.

*

Torna a Dalt
Avís Legal