Estàs aquí: Inici > Destacats > Junta General Ordinària: els col·legiats aproven la liquidació del pressupost del 2015

Junta General Ordinària: els col·legiats aproven la liquidació del pressupost del 2015

17 juny 2016

L’equip econòmic de la Junta de Govern del Col·legi va presentar a la Junta General Ordinària d’ahir, 16 de juny, la liquidació del pressupost de l’exercici del 2015 -balanç de situació a 31 de desembre-, que recull l’informe de l’auditoria i aplicació de resultats. La liquidació va ser aprovada pels col·legiats assistents amb dos vots en blanc i cap en contra.

junta-general-ordinaria-juny-2016

D’esquerra a dreta: Jordi Casas, secretari, Francesc Pla, vicepresident, Jordi de Dalmases, president, Joan Calduch, tresorer, i Núria Bosch, vicetresorera

L’Informe de Tresoreria, exposat pel tresorer del Col·legi, Joan Calduch, va destacar com aspectes rellevants del pressupost institucional de 2015: canvi d’entitat bancària al mes de gener, que va ser sotmès a votació i amb l’objectiu de disposar d’eines de finançament per al col·lectiu, increment de l’oferta formativa , el resultat favorable d’Infarma 2015 i el canvi en el procés de facturació. El pressupost es va liquidar positivament amb un superàvit de 116.318€.

A l’Informe de Tresoreria es va fer balanç dels darrers quatre anys. Les principals conclusions van ser:

  • Descens dels ingressos provinents de quotes en 589.139€ com a conseqüència de les diferents reduccions practicades.
  • Les despeses operatives anuals s’han reduït en 1.008.783€.
  • S’ha seguit dedicant recursos econòmics per a la promoció professional i per la defensa del model de farmàcia assistencial.
  • Des de la vessant patrimonial, l’evolució del balanç mostra millores significatives pel que fa a la solvència i la liquiditat de la institució.

En resum, es va corroborar la tendència positiva en l’ús dels recursos col·legials i de les polítiques de millora en la gestió. El tresorer va agrair públicament a tots els col·laboradors i dirigents de la institució la tasca realitzada els darrers anys.

Prèviament a l’Informe de Tresoreria, el secretari, Jordi Casas, va exposar la Memòria de la gestió de la Junta de Govern. Va traslladar als col·legiats assistents les xifres de 2015 relatives al Col·legi: evolució del nombre de col·legiats, expedients col·legials tramitats, col·legiats per vocalia, consultes ateses pels diversos departaments del Col·legi, visites a la intranet col·legial (BBS) i al web de salut Farmaceuticonline, l’evolució anual de receptes facturades, les actuacions dutes a terme pel Servei d’Inspecció, les sol·licituds d’intervenció rebudes a la Comissió de Deontologia, les activitats de formació impulsades pel Col·legi –tant presencialment com a través de la seva plataforma de formació online Àgora Sanitària-, les ofertes gestionades a través de la Borsa de Treball i els certificats digitals emesos i renovats.

Pel que fa a la comunicació institucional, va exposar xifres relatives a les aparicions en mitjans (podeu consultar les més destacades en el recull que fem cada mes al Blog), les peticions de periodistes ateses, les notes de premsa enviades i les notícies publicades a aquest Blog. Va finalitzar la seva intervenció amb les dades relatives al web institucional, www.cofb.org, al Blog i el seu compte de Twitter associat @farmaceuticsbcn.

A l’Informe de Presidència, Jordi de Dalmases, president del Col·legi, va començar la seva intervenció explicant el procés electoral d’aquest any i fent un repàs a la configuració de la nova Junta de Govern: amb la incorporació de set nous membres, dos d’ells farmacèutics adjunts, amb l’objectiu de facilitar el relleu generacional -la mitjana d’edat se situa per sota els 50 anys-, i garantir la continuïtat d’una manera de fer Col·legi i veure la professió. De Dalmases també va exposar els objectius marcats per a la propera legislatura i, a continuació, va explicar les novetats relacionades amb el nou govern autonòmic: davant d’un escenari de continuïtat en la prestació farmacèutica, el conseller de Salut, Antoni Comín, va destacar a la presa de possessió de la nova Junta el paper imprescindible en els dos grans reptes del sistema sanitari:  el canvi demogràfic i l’envelliment, on els farmacèutics poden ajudar a fer front a la cronicitat; i el canvi tecnològic, especialment en tractament i farmàcia. El President també va recordar que en aquest acte, els representants del COFB van insistir en la necessitat de comptar amb pressupostos realistes que permetin fer front a la despesa real en medicaments.

Pel que fa a les expectatives sanitàries, De Dalmases va traslladar als col·legiats assistents les conclusions més destacades de la Resolució del Parlament sobre planificació i desenvolupament de la farmàcia comunitària i va explicar que la Direcció General d’Ordenació Professional i Regulació Sanitària està treballant en l’elaboració d’un projecte de Decret, pel qual es regula la farmàcia de manera integral.

A continuació, va detallar la situació financera dels darrers sis mesos: quina és la previsió de cobrament per als propers mesos, els canvis de Concert i entitat bancària, la situació de les dues reclamacions d’interessos que es troben en curs, i la situació de farmàcies en viabilitat econòmica compromesa (VEC). En relació amb l’actualitat, va repassar novetats legislatives d’àmbit autonòmic, estatal i europeu. Destaquen a l’àmbit estatal, les dades relacionades amb el CISMED, que ja compta amb 166 farmàcies adherides a la província de Barcelona, i a l’europeu, la Directiva de Medicaments falsificats que s’està implantant a través d’un Sistema Europeu per a la verificació de Medicaments (EMVS), gestionat per una organització internacional sense ànim de lucre, l’EMVO amb seu a Luxemburg.

D’altra banda, el president del COFB va traslladar quina és la situació dels projectes professionals (que podeu veure a la imatge inferior), les últimes campanyes engegades (prevenció del càncer de pell des de les farmàcies, Setmana sense fum i Dia de la Nutrició) i les proves pilot en marxa (farmàcies sentinelles i PCAF: seguiment pacients crònics i polimedicats en col·laboració amb Atenció Primària).

En darrer terme, el vicepresident del Col·legi, Francesc Pla, va informar sobre la plataforma de sistemes del Consell de Col·legis Farmacèutics de Catalunya, l’evolució de la recepta electrònica durant els darrers 10 anys i sobre els projectes de futur vinculats a ella, en la línia d’aprofitar professionalment tot el seu potencial.

requadre-projectes-professionals-junta-general-ordinaria

El Col·legi celebra anualment dues Juntes Generals relacionades amb el pressupost COFB en les quals es presenta als col·legiats la liquidació de l’any anterior (Junta del mes de juny) i la proposta de pressupost per a l’any següent (Junta del mes de desembre). L’aprovació dels pressupostos se sotmet a la votació dels col·legiats que hi assisteixen.

Potser també t’interessa:

Deixa un Comentari

Els comentaris es moderaran. És necessària la identificació de l’autor (nom, cognom i correu electrònic tot i que l’adreça no es publicarà) i que el contingut es refereixi a la temàtica del post. Seran eliminats els comentaris difamatoris o que utilitzin un llenguatge ofensiu.

*

Torna a Dalt
Avís Legal