Estàs aquí: Inici > Destacats > Els farmacèutics dels diferents àmbits d’exercici de la professió s’impliquen activament en l’abordatge de la COVID-19

Els farmacèutics dels diferents àmbits d’exercici de la professió s’impliquen activament en l’abordatge de la COVID-19

6 juliol 2020

Els farmacèutics s’han implicat activament en l’abordatge de la COVID-19 des dels diferents àmbits d’exercici professional. Amb una gran capacitat d’adaptació, des de la farmàcia hospitalària, atenció primària, salut pública, anàlisis clíniques, distribució, farmàcia comunitària i indústria, entre altres, s’han focalitzat de forma prioritària en la protecció de la salut de les persones en una situació excepcional com la crisi sanitària que s’ha viscut.

Quines actuacions s’han dut a terme des dels diferents àmbits d’exercici de la farmàcia?

Farmàcia hospitalària: Actualització constant dels protocols de tractament aplicats als centres hospitalaris

Els farmacèutics d’hospital, integrats en equips multidisciplinaris, han treballat en l’actualització constant dels protocols de tractament a mesura que s’han anat generant noves evidències científiques. També s’han implicat en el condicionament, reenvasat, reetiquetat i adaptació de la informació farmacoterapèutica de medicaments importats de tot el món per garantir el subministrament i, alhora, la seguretat en l’ús dels medicaments sedants i relaxants musculars que han necessitat els pacients crítics intubats i que han hagut de ser importats per problemes de desproveïment.

En coordinació amb els farmacèutics comunitaris i de la distribució, han organitzat un circuit per evitar que durant el confinament els pacients immunodeprimits, amb problemes greus de mobilitat o fragilitat social, haguessin de desplaçar-se a l’hospital únicament per recollir la seva medicació hospitalària. Quan ha calgut, s’ha seguit fent atenció farmacèutica per telèfon o vídeo consulta.

Farmàcia d’Atenció Primària: Gestió contínua de l’evidència científica i creació de circuits de coordinació amb altres àmbits assistencials farmacèutics

Des de l’Atenció Primària, els farmacèutics han gestionat el coneixement sobre el tractament i prevenció de la COVID-19, analitzant l’evidència científica; elaborant protocols i recomanacions en l’abordatge terapèutic d’aquesta patologia; difonent entre els professionals assistencials de l’Atenció Primària la informació disponible i resolent les consultes que aquests plantejaven.

Des de l’Atenció Primària s’han creat i implementat circuits que faciliten la gestió dels plans terapèutics per part de la població dins el marc de les mesures del confinament, en coordinació amb la farmàcia comunitària i els serveis de farmàcia dels hospitals.

Així mateix, s’ha subministrat la medicació als Centres d’Atenció Primària que necessiten per l’atenció domiciliària i de residències geriàtriques en situacions de final de vida i d’atenció i tractament específic per la COVID-19; i per l’assistència interna del Centre d’Atenció Primària.

Salut Pública: Gestió de casos positius i contactes, seguiment i control dels centres de gent gran, en coordinació amb equips multidisciplinars

Des de l’àmbit de la Salut Pública, han format part i han donat suport als equips de vigilància epidemiològica, elaborant enquestes, recomanacions de confinament domiciliari i estudiant els casos positius i els seus contactes, facilitant-los també protocols de seguretat.

Així mateix, els farmacèutics de Salut Pública han donat suport als plans de contingència en centres de gent gran per prevenir el contagi de residents i treballadors. També han fet seguiment de l’aplicació dels protocols mitjançant visites i redacció d’informes, que inclouen sectorització per zones del centre; control de circuits de roba, menjar; aïllaments dels residents, neteja i desinfecció, entre d’altres.

També s’han format els responsables de prevenció i higiene de les activitats de lleure d’estiu 2020 en els àmbits de la prevenció, protecció i higiene alimentària.

Anàlisis clíniques: El paper del laboratori, clau, sobretot, en valorar la gravetat i predir el risc d’evolució cap a formes més severes

El paper dels laboratoris també ha estat clau durant la crisi sanitària. Més enllà de la importància de les proves diagnòstiques, se n’han realitzat d’altres que han ajudat a valorar la gravetat de la malaltia i a predir el risc d’evolució d’aquesta cap a formes més severes.

Els farmacèutics d’anàlisis clíniques han participat en la confecció de perfils analítics per avaluar l’estat dels pacients a urgències afectats per aquesta malaltia. S’han validat en un temps rècord les proves diagnòstiques (RT-PCR de mostres respiratòries) i les serològiques, per recolzar el diagnòstic i avaluar la seroprevalença de determinat grups de població.

També s’ha format el personal per a la realització d’aquestes tècniques, tant per a la seva protecció, com la d’adquirir les habilitats per dur a terme tots els procediments analítics durant 24 hores, tots els dies de la setmana, organitzant els torns de treball. Amb participació a nivell hospitalari, s’han confeccionat els protocols per a la resta d’equips assistencials, presa de mostra, transport i interpretació de resultats.

Distribució: Garantir l’accessibilitat al medicament durant la situació d’emergència

Com a nexe entre les institucions sanitàries, la indústria i la farmàcia comunitària, des de la distribució s’ha fet possible que els ciutadans tinguessin accés ràpid a tots els medicaments en qualsevol punt del territori.

S’ha reforçat l’aprovisionament de productes amb una demanda incrementada per evitar problemes de subministrament i s’ha treballat conjuntament amb Sanitat per distribuir de forma controlada els productes crítics, com la hidroxicloroquina, l’interferó i les mascaretes, entre d’altres.

Farmàcia comunitària: Gestió de les necessitats i consultes de la ciutadania, així com l’aplicació amb celeritat de mesures excepcionals per descongestionar el sistema sanitari

Els farmacèutics comunitaris, com a professionals més propers a la ciutadania, s’han implicat en la gestió de la crisi sanitària resolent consultes de la població, facilitant informació sobre la COVID-19 i el corresponent tractament i transmetent confiança i tranquil·litat. Més concretament, en coordinació amb la resta de professionals sanitaris i diferents àmbits assistencials, han dissenyat i implementat nous circuits excepcionals per evitar visites als Centres d’Atenció Primària i el contacte amb el recinte hospitalari, així com garantir el subministrament de medicaments en nous entorns assistencials com els Hotels-Salut.

També s’han actualitzat de manera intensiva sobre els nous tractaments aplicats per poder fer tant la corresponent atenció farmacèutica, com per continuar millorant la seguretat de l’ús dels medicaments a través de les notificacions al sistema de farmacovigilància. D’altra banda, han adaptat els medicaments per aquells pacients amb característiques especials, ja sigui per qüestions de dosificació o via d’administració (pediatria, dificultats de deglució).

Així mateix, des de la xarxa de 3.227 farmàcies comunitàries a Catalunya s’han posat en marxa diferents iniciatives amb l’objectiu de fer arribar la medicació a persones vulnerables amb la creació d’una xarxa de voluntaris o de facilitar l’accés de la població a les mascaretes, oferint un canal segur i de qualitat en un moment en què hi havia escassetat.

Indústria: Assegurar el subministrament dels medicaments essencials utilitzats a les UCI i recerca de vacunes i potencials tractaments

Els farmacèutics de la indústria han assegurat la continuïtat del subministrament, especialment de tots aquells medicaments essencials per al tractament dels pacients en les Unitats de Cures Intensives, informant permanentment de les quantitats disponibles; racionalitzant l’estoc, seguint les instruccions de l’AEMPS, per garantir que els medicaments disponibles eren destinats als punts on podien ser més crítics; i treballant amb les instal·lacions productives per assegurar una cobertura racional i continuada adequada a les necessitats canviants, entre d’altres. També han garantit la continuïtat de les instal·lacions productives, planificant els recursos humans i materials i adoptant mesures higièniques i organitzatives, que permetessin mantenir la continuïtat del personal, tant en les plantes com en els centres de distribució.

D’altra banda, han treballat per assegurar els fluxos de productes cap als centres de distribució nacional, monitoritzant les situacions frontereres per desbloquejar aquelles situacions en què les entregues de medicaments i/o matèries primeres van quedar bloquejades. Finalment, han participat en la recerca dels potencials tractaments entre els medicaments disponibles i/o vacunes, contribuint amb els assajos clínics en la captació de pacients i en el subministrament dels medicaments.

Altres publicacions d’interès:

Deixa un Comentari

Els comentaris es moderaran. És necessària la identificació de l’autor (nom, cognom i correu electrònic tot i que l’adreça no es publicarà) i que el contingut es refereixi a la temàtica del post. Seran eliminats els comentaris difamatoris o que utilitzin un llenguatge ofensiu.

*

Torna a Dalt
Avís Legal